site stats

T 型槽螺母 St,重型

重型产品——用于具有极高负载的结构件

  • 将拉伸载荷有效地传递到型材
  • 支撑螺纹越多,螺栓连接越坚固
  • 重型负载连接的理想方案
比较产品

重型 T 型槽螺母 8 系列 St M6,镀锌

重型 T 型槽螺母 8 系列 St M8,镀锌

重型 T 型槽螺母 10 系列 St M8,镀锌

重型 T 型槽螺母 10 系列 St M10,镀锌

重型 T 型槽螺母 12 系列 St M8,镀锌

重型 T 型槽螺母 12 系列 St M10,镀锌

重型 T 型槽螺母 12 系列 St M12,镀锌