site stats

T 型槽螺母 F

  • 用于导电性型材连接
  • 牢固地固定在位
比较产品

T 型槽螺母 F 6 系列 St M4,镀锌

T 型槽螺母 F 6 系列 St M5,镀锌

T 型槽螺母 F 6 系列 St M6,镀锌

T 型槽螺母 F 8 系列 St M5,镀锌

T 型槽螺母 F 8 系列 St M6,镀锌

T 型槽螺母 F 8 系列 St M8,镀锌