site stats

径向密封件

  • 型材端面的密封
  • 防止进入灰尘和污物
  • 适用于清洁室的理想方案
比较产品

径向密封件 6 系列 30x30,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 8 系列 40x40,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 6 系列 30x30 1R,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 8 系列 40x40 1R,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 6 系列 60x30 R30,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 8 系列 80x40 R40,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 6 系列 60x30 R60,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 8 系列 80x40 R80,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 6 系列 60x30 1R60,灰色,与 RAL 7042 类似

径向密封件 8 系列 80x40 1R80,灰色,与 RAL 7042 类似